Private Banking

ING en het klimaat: op naar netto-nul in 2050

Met meer dan drie miljoen klanten en 7.500 medewerkers hebben onze activiteiten een aanzienlijke impact op onze samenleving en het milieu. ING streeft dan ook ambitieuze klimaatdoelstellingen na. Het onlangs door de ING Groep gepubliceerde Klimaatrapport geeft voor het eerst een overzicht van alle elementen van onze klimaataanpak en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

De klimaataanpak van ING bestaat uit drie delen:

  • Klimaatafstemming en de invloed van onze financiering op klimaatverandering. Met de in 2018 tot stand gekomen Terra-aanpak wil ING haar wereldwijde kredietportefeuille van 700 miljard euro afstemmen op de wereldwijde klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs. Concreet gaat over het sturen van onze kredietportefeuille in de richting van het beperken van de stijging van de wereldwijde temperatuur tot maximaal 1,5 graden Celsius.
  • De beheersing van klimaat- en milieurisico's. We doen inspanningen om klimaatrisico’s in onze portefeuille te beoordelen en maatregelen te nemen om de invloed van klimaatverandering op de activiteiten van ING te beperken.
  • Klimaatactie hangt ook samen met onze aanpak op het vlak van biodiversiteit, circulaire economie en mensenrechten. Zo financieren we bijvoorbeeld geen productie en ontwikkeling van kernwapens, clustermunitie en andere controversiële wapens. Ook streven we naar een totale uitfasering van de bestaande financiering voor de tabaksindustrie tegen 2023, en een totale uitfasering van de bestaande financiering voor op steenkool gebaseerde energie tegen 2025.

Het eerste ING Klimaatrapport

ING wil duidelijk en transparant zijn over hoe de stappen die we nemen op het gebied van klimaatactie effect sorteren. Daarom hebben we alle elementen van onze klimaataanpak voor het eerst samengebracht in een geïntegreerd klimaatrapport, dat onlangs werd gepubliceerd. In het Klimaatrapport komen onder andere de volgende zaken naar voren:

  • De Terra-aanpak richt zich op de transitie van sectoren die verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot van broeikasgassen. Van de negen sectoren die voor Terra in aanmerking komen, liggen er vijf op schema met onze bestaande trajecten voor klimaataanpassing: energieopwekking, de automobielindustrie, residentieel vastgoed, scheepvaart en fossiele brandstoffen. Drie andere sectoren (staal, cement, commercieel vastgoed) liggen minder goed op schema, maar zitten minder dan 5% boven hun streeftraject voor klimaataanpassing. De luchtvaart zit ruim boven het traject als gevolg van de buitengewone impact die covid-19 in 2020 op de sector had.
  • Tussentijdse doelstellingen om vooruitgang te boeken: we streven ernaar om voor alle sectoren die voor Terra in aanmerking komen tegen eind 2022 nieuwe tussentijdse doelstellingen te hebben geformuleerd.
  • Een regelmatige stand van zaken: om de transparantie verder te vergroten, hebben we dit jaar een momentopname bekendgemaakt van de absolute emissies die verband houden met onze leningenportefeuille. We zullen deze cijfers blijven bijwerken, samen met de klimaatafstemmingscijfers die we volgens de Terra-benadering bekendmaken.
  • De energietransitie ondersteunen: de financiële sector zal een grote rol moeten spelen bij het mobiliseren van de geldstroom die nodig is voor de koolstofarme ontwikkeling van producten en diensten voor nieuwe markten, en grootschalige investeringen in nieuwe energietechnologieën.
  • Nul-nul bereiken in onze eigen activiteiten: we bewaken en beheren onze milieu-impact nauwgezet, investeren in operationele efficiëntieoplossingen en kopen 100% hernieuwbare en lokale energie in voor de gebouwen waarover we het beheer hebben.

De volledige tekst van het eerste Klimaatrapport van de ING Groep kunt u terugvinden op

Wenst u meer informatie?