Fondsen

Record Fund Balanced S Cap

Naar risico beheerde portefeuille van ETFs.

Het compartiment belegt het vermogen hoofdzakelijk in ETF's van iShares die blootgesteld worden aan aandelen, schuldinstrumenten, rentegerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, grondstoffen en, indien dit nodig geacht wordt, ook aan contanten en geldmarktinstrumenten. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  6 februari 2014

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  6 februari 2014

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • Gediversifieerde en internationale beleggingen via een portefeuille van ETFs, beheer door BlackRock,met een focus op risk management.

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :


  • Marktrisico: Marktrisico is van toepassing op alle beleggingen. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
  • Kapitaalrisico: De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.
  • Kredietrisico: Dit is het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen.
  • Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico’s ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt.
  • Muntrisico: hWisselkoersschommelingen kunnen het rendement van het compartiment beïnvloeden.

  Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 1%

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken : 1,14%, waarvan (maximum) 1% jaarlijkse beheerskosten.

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus (pdf).


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap) :


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop :


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt : ja

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing


  Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst in België: ING België NV, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak