Fondsen

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund

Nieuw rendementspotentieel over de hele wereld

Templeton Global Bond Fund, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds, beoogt een maximaal totaalrendement, verenigbaar met een voorzichtig portefeuillebeheer, via een combinatie van renteopbrengsten, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten en obligaties met vaste of variabele rente uitgegeven door regeringen. • Lanceringsdatum van het Subfonds

  28 februari 1991

 • Lanceringsdatum van de aandelen klasse

  9 september 2002

 • Valuta van de aandelen klasse

  De referentievaluta is de euro.

 • Voor beleggers die streven naar…

  • een maximaal totaal beleggingsrendement, bestaande uit een combinatie van rentebaten, vermogensgroei en valutawinsten.
  • een belegging op middellange tot lange termijn.

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :


  • Kredietrisico: het verliesrisico door verzuim dat zich kan voordoen wanneer een uitgever er niet in slaagt om bij vervaldatum betalingen uit te voeren van hoofdsom of intresten. Het risico is hoger wanneer het Fonds laaggekwoteerde effecten bevat of effecten bevat die niet gekoppeld zijn aan investeringen.
  • Wisselkoersrisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  • Derivatenrisico: het verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de onderliggende investering een grotere impact kan hebben op de waarde van dit instrument. Derivaten of afgeleide producten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
  • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
  • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
  • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Templeton Global Bond Fund-prospectus (pdf).

 • Minimale belegging

  1 aandeel


  Duurtijd

  onbepaald


  Kosten (éénmalig)

  • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%

  • Uitstapvergoeding: 0%


  Lopende kosten

  • Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,39% waarvan 1,05% jaarlijkse beheerskosten

  • Bewaarkosten: 0%/ jaar

  Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.


  Fiscaliteit

  Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):


  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)

  • Uitkeringsbewijs: geen


  Roerende voorheffing op dividenden:


  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen

  • Uitkeringsbewijs: 30%


  Roerende voorheffing in geval van terugkoop:


  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt : ja

  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt : ja

  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger) : van toepassing


  *Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
  In het geval van compartimenten die voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.
  Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Financiële dienst in België : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8. 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak