Obligaties

  • Euro-obligaties

  • Gestructureerde obligaties


Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die de obligatie uitgeeft (de emittent kan een groot bedrijf, een instelling, bank of internationale autoriteit zijn). Ze vertegenwoordigt een deelname in een lening op lange termijn, waardoor de bezitter van de obligatie interesten ontvangt. Een obligatie is verbonden aan een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op een periodieke coupon en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag (meestal aan 100% van het nominaal bedrag).

Beleggen houdt risico’s in : u moet weten dat...

  • Een obligatie wordt gekocht aan een vaste uitgifteprijs tijdens de inschrijvingsperiode (primaire markt). Vervolgens (hetzij op de secundaire markt) wordt de waarde van de obligatie afhankelijk van verschillende factoren, waaronder schommelingen in de rentetarieven en de financiële draagkracht van de uitgevende vennootschap de belangrijkste zijn. Deze waarde kan lager zijn dan de inschrijvingsprijs en/of de terugbetaling van de obligatie.
  • In geval van faillissement of risico van failliet van de emittent (en/of (de) eventuele borgsteller(s)) bestaat het risico dat de belegger het geïnvesteerde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest (kapitaal en/of coupons).

Bijkomende informatie

Heeft u klachten

Indien u klachten heeft kan u terecht bij ING, Complaint Management, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel of via email, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Meer weten over obligaties?

*Startkapitaal voor kosten en taksen.

​​

Terug naar Obligaties en Afgeleide Instrumenten