AXA-WF-Euro-5-7

AXA

Een basisbelegging voor uw obligatieportefeuille.


Beleggingsbeleid

AXA WF Euro 5-7, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht AXA WORLD FUNDS, beoogt hoofdzakelijk performance door te beleggen in bedrijfs- en staatsobligaties uitgedrukt in EUR op middellange termijn. Het subfonds wordt beheerd op basis van een rentegevoeligheid tussen 3 en 8. Het subfonds wordt actief beheerd om beleggingsmogelijkheden in de bedrijfs- en staatsobligatiemarkten uitgedrukt in EUR benutten.

Voor u belegt in AXA WF Euro 5-7, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor en op deze site. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Het fonds AXA WF Euro 5-7 is geen fonds van de groep ING.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Geldig op 30/09/2015Rendement (%)
idFondsbeheerderFondsType fondsMorningstar™inventaris waardeValutaop 1 jaarop 3 jaarop 5 jaarop 10 jaarsinds lanceringStartdatumsinds begin dit jaarurlawardRendement (%)
LU0251659776AXA IMAXA WF Euro 5-7Fixed Income4158,89Euro0,784,744,61N/A5,022006/04/17-0,56www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/AXA-WF-Euro-5-7-?0

Source : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Prestaties kunnen ook beïnvloed worden door valutaschommelingen.

Lanceringsdatum van het fonds: 6 september 2005

Lanceringsdatum van de aandelen klasse: 2006

Valuta van de aandelen klasse: De referentievaluta is de euro.

Voor beleggers die streven naar:

 • een actief beheerde belegging die alle kansen in de bedrijfs- en staatsobligatiemarkt kan benutten.
 • een matige rentegevoeligheid (duration).
 • een beleggingshorizon hebben van minimum drie jaar

Maar…

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:

 • Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het subfonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de intrinsieke waarde.
 • Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
 • Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.
  Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het subfonds kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.
 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het AXA WF Euro 5-7-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding: 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 0.75%, waarvan 0.6% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële afdeling in België : AXA Bank Europe N.V., Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen,North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten:

​​​

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

​​​​​

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten:

​​​

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.