AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE

Amundi

Investeren in de dynamiek van Europese ondernemingen met minder schokken...

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het compartiment is om over een beleggingstermijn van 5 jaar een beter rendement te boeken dan dat van de referentie-indicator MSCI Europe (dividend herbelegd), en ondertussen het niveau van de op- en neerwaartse waardeschommelingen van zijn vermogen in de tijd ('volatiliteit') lager te houden dan dat van de referentie-indicator.

Om dat doel te behalen, zal de portefeuille van het Compartiment als volgt in twee stappen worden opgebouwd.

Ten eerste, na toepassing van een liquiditeitsfilter, tracht het Compartiment effecten met onvoldoende fundamentele kwaliteit (systematische multicriteria-analyse op basis van bedrijfsbalansen en winst-en-verliesrekeningen) uit het
beleggingsuniversum te houden.

Ten tweede implementeert het Compartiment een kwantitatief optimalisatieproces op de gereduceerde lijst van aandelen, om een portefeuille met lage volatiliteit samen te stellen. De optimalisatieprocedure
integreert beperkingen qua aandelen en sectorwegingen, evenals de blootstelling aan bepaalde risicofactoren.

Het compartiment belegt minstens 75% van zijn nettovermogen in Europese aandelen.Het gebruik van derivaten vormt een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid en de strategieën van het Compartiment voor arbitrage, afdekking en/of hefboomwerking. Het compartiment streeft er niet naar de referentie-indicator te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken.

Voor u belegt in AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Het fonds AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE is geen fonds van de ING-groep.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Bron : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen.

Lanceringsdatum van het fonds: 13/04/2012

Lanceringsdatum van de aandelenklasse: 13/04/2012

Valuta van de aandelen categorie : De referentiemunt is de EURO.

Voor beleggers:

 • Een fonds dat de groei van de Europese ondernemingen verwacht dat op de lange termijn terwijl het opvangen van schokken markten
 • Een selectie van hoge kwaliteit bedrijven
 • >
 • Een portfolio bouw gericht op diversificatie

Maar...

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
 • Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
 • Risico verbonden aan het gebruik van financieel derivaten: het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten.

Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,81% (maximum)

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende Voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Roerende voorheffing (30 % op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële afdeling in België: CACEIS Belgium , Havenlaan 86 C bus 320, 1000 Brussel.

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :