Amundi Funds Equity Japan Value

Amundi Funds Equity Japan Value

NN Group

Een originele aanpak om op de Japanse aandelenmarkt te beleggen

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt in aandelen van Japanse bedrijven, die geselecteerd worden aan de hand
van een waardestrategie (die berust op een analyse van het verschil tussen de aandelenkoers en de
intrinsieke waarde van deze bedrijven, om zo te kunnen profiteren van de outperformance bij een
eventuele normalisatie van de koers). Het fonds kan ter afdekking en voor een doelmatig beheer van
de portefeuille in derivaten beleggen.

Voor u belegt in Amundi Funds Equity Japan Value, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Het fonds Amundi Funds Equity Japan Value is geen fonds van de ING-groep.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Bron : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen.

Lanceringsdatum van het fonds: 15/06/2006

Lanceringsdatum van de aandelenklasse: 15/06/2006

Valuta van de aandelen categorie : De referentiemunt is de JPY. Het rendement in euro kan dus negatief of positief beïnvloed worden in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

Voor beleggers:

 • De dynamiek van een land in wederopbouw.
 •  Ondernemingen die op veel terreinen nog altijd toonaangevend zijn.
 •  Een activaklasse die mogelijkheden tot diversificatie biedt.

Maar...

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
 • Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/nl/nav). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Amundi Funds Equity Japan-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 2,05%.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap) :
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs : geen
 • Roerende voorheffing op dividenden :
  • Kapitalisatiedeelbewijs : geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende Voorheffing in geval van terugkoop :
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt : neen
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt : neen
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger) : niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Service financier en Belgique : CACEIS Belgium , Avenue du Port 86 C boîte 320, 1000 Bruxelles.

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombfin.be).

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :

​​​

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.