AXA WF Framlington Global Small Cap A EUR

AXA

Kapitaalgroei op lange termijn, door wereldwijd te beleggen in small caps.


Beleggingsbeleid

Framlington Global Small Cap A EUR, compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht AXA World Funds, wordt actief beheerd om beleggingsmogelijkheden in wereldwijde aandelenmarkten te benutten. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sector en bedrijfsspecifieke analyses.

De aandelenselectieprocedure is gebaseerd op een grondige analyse van het businessmodel van ondernemingen, de kwaliteit van de directie, de groeiperspectieven en het globale risico/opbrengsten-profiel, gestuurd door het beleggingsteam.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in small caps.

Het compartiment mag maximaal 10% van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten, converteerbare obligaties en exchange-traded funds (ETFs).

Binnen een limiet van 200% van de netto activa van het compartiment, kan aan de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door rechtstreekse beleggingen en/of door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen ook gebruikt worden als afdekking voor risico.

Voor u belegt in AXA WF Framlington Global Small Cap A EUR, raden we u aan de volgende documenten te lezen:


Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor en op deze site. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Het fonds AXA WF Framlington Global Small Cap A EUR is geen fonds van de groep ING.

Historical records – Actuarial Yield - Capitalization share

Source: Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Prestaties kunnen ook beïnvloed worden door valutaschommelingen.

Lanceringsdatum van het fonds: 7 januari 2013

Lanceringsdatum van de aandelen klasse: 7 januari 2013

Valuta van de aandelen klasse: De referentiemunt is de USD. Het rendement in euro kan dus negatief of positief beïnvloed worden in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

Voor beleggers die op zoek zijn naar:

 • Beleggingen in aandelen met kleine marktkapitalisatie.
 • Beleggingen in aandelen met geografische spreiding.

Maars…

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
 • Liquiditeitsrisico: Onder bepaalde marktomstandigheden kans op een geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met als gevolg een potentiële impact op de intrinsieke waarde.
 • Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
 • Geopolitiek risico: beleggingen in effecten die uitgegeven of genoteerd zijn in verschillende landen kan toepassing van verschillende normen en regelgevingen impliceren. Beleggingen kunnen worden beïnvloed door schommelingen van valutakoersen, wetswijzigingen of beperkingen van toepassing op deze beleggingen, wijzigingen in de regelgevingen op valutacontrole of prijsvolatiliteit.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing Pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van Swing Pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de ‘Swing Factor’). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat Swing Pricing zelden of zelfs nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het prospectus d'AXA WF Framlington Global Small Cap A EUR (pdf)

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 2,04%, waarvan (maximum) 1,75% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienst in België: AXA IM Benelux N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten:

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.