ING Core Fund Balanced

ING Core Fund is een fonds van fondsen.
 • -Beleggingsbeleid

ING Core Fund Balanced, compartiment van de Bevek naar belgisch recht ING (B) Collect Portfolio, is een dakfonds (fonds van fondsen) dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. Deze fondsen kunnen zowel actief als passief beheerde fondsen omvatten. Ook andere financiële instrumenten (zoals liquide middelen,…) kunnen worden aangewend om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. NN Investment Partners Belgium NV delegeert het portefeuillebeheer aan ING België NV. De beleggingsstrategie is gebaseerd op de Core Range strategie van ING België NV. In deze strategie werkt ING België NV met een lijst van fondsen van een beperkt aantal vermogensbeheerders, die geselecteerd worden op basis van een eigen fondsenselectiemethodologie. Afhankelijk van de marktomstandigheden worden tevens keuzes gemaakt op het niveau van onder meer sector, regio en stijl. Het fonds wordt actief beheerd volgens een beleggingsprofiel van 50% vastrentende waarden en 50% aandelen. ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen.

Voor u belegt in ING Core Fund Balanced, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Geldig op 30/09/2015Rendement (%)
idFondsbeheerderFondsType fondsMorningstar™inventaris waardeValutaop 1 jaarop 3 jaarop 5 jaarop 10 jaarsinds lanceringStartdatumsinds begin dit jaarurlawardRendement (%)
BE6247121302NN Investment PartnersING (B) Collect Portfolio ING Core FundMixedN/A303,24Euro5,7N/AN/AN/A7,482013/01/252,4www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/ING-Core-Fund?0

Source : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Prestaties kunnen ook beïnvloed worden door valutaschommelingen.

Lanceringsdatum van het fonds: 7 januari 2013

Lanceringsdatum van de aandelen klasse: 25 januari 2013

Valuta van de aandelen klasse: De referentiemunt is de euro.

Voor beleggers die streven naar:

 • gediversifieerde en internationale beleggingen via een portefeuille van beleggingsfondsen die geselecteerd worden door de specialisten van ING België en die daarmee de strategie van ING België wil volgen.
 • creatie van potentiële meerwaarde.

Maar…

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Marktrisico: Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Financiële instrumenten worden beïnvloed door meerdere factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land.
 • Kredietrisico: Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd.
 • Wisselkoersrisico: De valuta-exposure kan invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds. Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het terugkrijgen van uw initiële belegging.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het ING Core Fund Balanced-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: duurtijd onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%
 • Uitstapvergoeding: 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van é��n jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1.89%, waarvan 1.50% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienst in België : RBC Investor Services Belgium, Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

​ ​​​​​​​

Terug naar Fondsen