NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

NN

Duurzaam beleggen in aandelen en obligaties...

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gediversifieerde portefeuille van Europese aandelen en vastrentende instrumenten van bedrijven en emittenten uit de eurozone die hun beleid richten op duurzame ontwikkeling en daarbij de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance in acht nemen. Voor het bepalen van het beleggingsuniversum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen, waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. Alleen de landen met de hoogste score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance worden geselecteerd. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties (benchmark Barclays Euro Aggregate) en 50% Europese aandelen (benchmark MSCI Europe Index Net). Gemeten over een periode van vijf jaar streven wij ernaar om beter te presteren (op niet afgedekte basis) dan deze benchmarks. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse gebruiken we geen benchmark omdat we een valuta-afdekkingsstrategie toepassen. Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers in euro's (EUR). We dekken alle valutarisico's in de portefeuille van het compartiment af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (euro). Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Tactische allocatie en onderlinge spreiding van aandelen en obligaties, (2) Selectie van bedrijven en overheden die bij het behalen van bepaalde financiële doelstellingen de beginselen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid (zoals mensenrechten, niet-discriminatie, strijd tegen kinderarbeid) en corporate governance in acht nemen, (3) Beslissingen die gericht zijn op portefeuillediversificatie en risicobeheer. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Voor u belegt in NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Het fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable is geen fonds van de ING-groep.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Bron : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen.

Lanceringsdatum van het fonds: 16/10/1995

Lanceringsdatum van de aandelenklasse: 16/10/1995

Valuta van de aandelen categorie : De referentiemunt is de EUR. Het rendement in euro kan dus negatief of positief beïnvloed worden in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

Voor beleggers:

 • Een duurzame oplossing die flexibel inspeelt op de veranderende marktvoorwaarden.
 • Een aanpak die dankzij een prima gespreide portefeuille een stabiele kapitaalaangroei op lange termijn zoekt.
 • De expertise van een multidisciplinaire ploeg, samen,gesteld uit een twintigtal ervaren strategen en beheerders

Maar...

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
 • Kredietrisico : Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen wordt als gemiddeld beschouwd

Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,47%, waarvan (maximum) 1,20 % jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 4000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende Voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30 % op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.

In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten ��� natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienst België: ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussel

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :