Amundi Funds Equity Japan Target

 • -


​​

Profiteer van de stevige fundamentals van de Japanse economie en zijn aantrekkelijke aandelenmarkt


Beleggingsbeleid

Amundi Funds Equity Japan Target, compartiment van de Bevek naar Luxemburgs recht Amundi Funds, streeft naar vermogensgroei op lange termijn door minimaal 67% van zijn totale vermogen te beleggen in aandelen van Japanse bedrijven die ondergewaardeerd zijn of die in een herstructureringssituatie verkeren en die genoteerd worden op een Japanse markt. Het is de bedoeling om dankzij een strikte effectenselectie te profiteren van de korting op ondernemingen met liquiditeiten.

Voor u belegt in Amundi Funds Equity Japan Target, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Het fonds Amundi Funds Equity Japan Target is geen fonds van de groep ING.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Geldig op 30/09/2015Rendement (%)
idFondsbeheerderFondsType fondsMorningstar™inventaris waardeValutaop 1 jaarop 3 jaarop 5 jaarop 10 jaarsinds lanceringStartdatumsinds begin dit jaarurlawardRendement (%)
LU0568583008AmundiAmundi Funds Equity Japan TargetEquity417548,08Japanese Yen3,9623,5312,051,695,22011/06/24-0,43https://www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/amundi-funds-equity-japan-target0

Bron: Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Japanse Yen, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Prestaties kunnen ook beïnvloed worden door valutaschommelingen.

Lanceringsdatum van het compartiment: 24 juni 2011

Lanceringsdatum van de aandelen klasse: 24 juni 2011

Valuta van de aandelen klasse: De referentiemunt is de Japanse Yen (JPY) In geval de referentiemunteenheid van de belegging verschillend is van de referentiemunteenheid van het portefeuille, kan dit een grotere of kleinere winst opleveren in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

Voor beleggers die streven naar :

 • Beleggen in een land met stevige economische fundamentals en innovatieve bedrijven.
 • Profiteren van de nieuwe dynamiek op de Japanse markt.
 • Beleggen in bedrijven die ondergewaardeerd zijn, en in staat om waarde te genereren voor hun aandeelhouders.
 • Beleggen in bedrijven die ondergewaardeerd zijn, en in staat om waarde te genereren voor hun aandeelhouders.

Maar...

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkopen tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.
 • Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen.
 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Indien één van deze risico's zich voordoet, kan dit een invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Amundi Funds Equity Japan Target-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België): 3%
 • Uitstapvergoeding: 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 2.38%, waarvan 1.80% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: not found%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: neen
  • Roerende voorheffing (not found% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van not found%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienst in België: CACEIS Belgium – Avenue du Port 86C bus 320-1000 Brussel

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, not found (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.