NN (L) US Credit

NN Investment
 • -


Extra aanvulling op een obligatieportefeuille…


Beleggingsbeleid

NN (L) Invest Credit, compartiment van de Bevek naar Luxemburgs recht NN (L), belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in Amerikaanse dollars uitgedrukte bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid (met een kwaliteitsrating die lager is dan BBB) die daardoor ook een groter kredietrisico inhouden. Gemeten over een periode van enkele jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de referentie-index Barclays U.S. Corporate Investment Grade.

Voor u belegt in NN (L) Invest Credit, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor en op deze site. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Het fonds NN (L) US Credit is geen fonds van de ING-groep.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Geldig op 30/09/2015Rendement (%)
idFondsbeheerderFondsType fondsMorningstar™inventaris waardeValutaop 1 jaarop 3 jaarop 5 jaarop 10 jaarsinds lanceringStartdatumsinds begin dit jaarurlawardRendement (%)
LU0546920488NN Investment PartnersNN (L) US CreditFixed Income41215,85US Dollar0,692,985,374,995,252011/04/29-0,83www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/ING-Renta-Fund-US-Credit?0

Source : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Prestaties kunnen ook beïnvloed worden door valutaschommelingen.

Lanceringsdatum van het fonds: 2011

Lanceringsdatum van de aandelen klasse: 2011

Valuta van de aandelen klasse: De referentiemunt is de Amerikaanse dollar (USD). In geval de referentiemunteenheid van de belegging verschillend is van de referentiemunteenheid van het portefeuille, kan dit een grotere of kleinere winst opleveren in functie van de schommelingen van de wisselkoers.

Voor beleggers die streven naar:

 • Een belegging in bedrijfsobligaties uitgegeven in Amerikaanse dollar.
 • Een kans op hogere vergoeding (in vergelijking met staatsobligaties).
 • Een betere diversificatie dan met individuele obligaties

Maar…

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn:

 • Marktrisico verbonden aan obligaties: het marktrisico dat verbonden is aan deze obligaties en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als medium. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Kredietrisico: het kredietrisico is het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het kredietrisico van de onderliggende beleggingen is gemiddeld
 • Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.
 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Indien één van deze risico's zich voordoet, kan dit een invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het NN (L) Invest Credit-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding: 0%

Lopende kosten

• Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 0.95%, waarvan 0.75% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs: geen
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: geen
  • Uitkeringsbewijs: not found%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop:
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (not found% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van not found%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienst België: ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, not found (www.ombudsfin.be).

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten:

​​​

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.