ING Stability Fund

NN Group

Een fonds dat uitgaat van een hogere potentiële return dan liquiditeiten (euro) en daarbij de volatiliteit* beheerst.


Beleggingsbeleid

Dit fonds investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op het streven naar enerzijds een lage volatiliteit (vermijden van grote koersschommelingen) en anderzijds het streven naar een hoger rendement dan zijn referentie-index EONIA* over een periode van minimaal 3 jaar.

NN Investment Partners Belgium NV delegeert het portefeuillebeheer aan ING België NV. Het fonds besteedt daarbij ook bijzondere aandacht aan het beperken van neerwaarts risico. Om deze doelstelling te bereiken zal het fonds in meerderheid beleggen in beursgenoteerde kapitalisatiedeelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging en/of ETFs (Exchange Traded Funds of beursgenoteerde index-trackers) zijn fondsen die een index volgen). Zonder uitputtend te zijn, kan het onder meer gaan om obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en aandelenfondsen.

Het fonds zal in principe de tegoeden gelijk verdelen over de verschillende onderliggende Fondsen. ING België NV kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze gewichten te wijzigen. Voor het vastrentende gedeelte wordt er in meerderheid belegd in obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide middelen (cash) of geldmarktfondsen. In het belang van de klant kan ING België NV beslissen om gedurende een beperkte periode en omwille van uitzonderlijke marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen. ING België NV zal bijgevolg op regelmatige basis de gewichten en verhoudingen waarin het fonds zal investeren bepalen. NN Investment Partners Belgium zal de investeringen uitvoeren in overeenstemming met deze bepalingen.

*De volatiliteit geeft de mate aan waarin de koers van een financieel instrument schommelt. Op die manier dient ze als kwantitatieve parameter voor het risico en de prijs van dit instrument. Bij een hoge volatiliteit is er een grotere kans op een hoger rendement, maar tegelijk is ook de kans op verlies groter.

**De EONIA - Euro OverNight Interest Average - is een index die elke werkdag wordt berekend en die de waarde van de daggeldrente op de interbancaire markt (leningen van banken onderling) voor de transacties in euro weergeeft).

Voor u belegt in ING Stability Fund, raden we u aan de volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in uw ING-kantoor alsook op de website.

Het fonds ING Stability Fund is geen fonds van de ING-groep.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

Geldig op 30/09/2017Rendement (%)
idFondsbeheerderFondsType fondsMorningstar™inventaris waardeValutaop 1 jaarop 3 jaarop 5 jaarop 10 jaarsinds lanceringStartdatumsinds begin dit jaarurlawardRendement (%)
BE6288613068NN IPING (B) Collect Pf ING Stability FundMixedN/A251,65EuroN/AN/AN/A0,6616/10/maandag2,21https://www.ing.be/en/retail/investments/investment-funds/ING-Stability-Fund0True

Bron : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in euro, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen.

Lanceringsdatum van het fonds: 16/09/2016

Lanceringsdatum van de aandelenklasse: 16/09/2016

Valuta van de aandelen categorie : De referentiemunt is de euro.

Voor beleggers:

 • Die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen die geselecteerd worden door de specialisten van ING België en die daarmee de strategie van ING België willen volgen.
 • Die vooral op zoek zijn naar de creatie van potentiële meerwaarde met als prioriteit een beperkte volatiliteit.

Maar...

Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :

 • Marktrisico: Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.
 • Kredietrisico: Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld.
 • Wisselkoersrisico: De valuta-exposure kan invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds.

Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het ING Stability Fund-prospectus (pdf).

Minimale belegging: 1 aandeel

Duurtijd: onbepaald

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,28%, waarvan (maximum) 0,80 % jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten: 0%/ jaar

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap) :
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max 2000 EUR)
  • Uitkeringsbewijs : geen
 • Roerende voorheffing op dividenden :
  • Kapitalisatiedeelbewijs : geen
  • Uitkeringsbewijs: 30%
 • Roerende Voorheffing in geval van terugkoop :
  • Compartiment dat voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt : ja
  • Compartiment dat daadwerkelijk voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegt : ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger) : van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving.
In het geval van compartimenten die voor meer dan 25% in om het even welk type van schuldvorderingen beleggen, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingstelsel is van toepassing op retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Identiteit van de financiële agent

Service financier en Belgique : RBC Investor Services Belgium, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles.

Klachtendienst

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombfin.be).

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.

Voor verdere informatie, raadpleeg volgende documenten :

​​​

Geïnteresseerd?

Maak nu een afspraak in een ING-kantoor naar keuze.