Spaarverzekering met eenmalige storting

ING Life Optima

 • Spaarverzekering

 • Gewaarborgde basisrente

 • Voordelig belastingsregime


Profiteer van een gegarandeerde intrestvoet en een voordelig belastingregime voor uw spaargeld.

Neem voordat u intekent de volgende documenten door:

U vindt die documenten gratis in uw ING-kantoor en op deze website. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Spaardoel:

ING Life Optima, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv*, is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht die een spaarcomponent bevat (spaarverzekering) en bestemd is voor natuurlijke personen die hun spaargeld veilig willen beleggen.

Rendement

Het rendement bestaat uit een gegarandeerde intrest, aangevuld met een eventuele winstdeelname:

 • De gegarandeerde interestvoet is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie gewaarborgd over de volledige looptijd van het contract. Sinds 04/05/2015 bedraagt de gegarandeerde interestvoet 0,25% (buiten kosten en taksen). De interestvoet blijft geldig tot NN Insurance Belgium nv deze wijzigt. De cliënt zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht via zijn jaarstaten.
 • Het winstdeelnamepercentage verandert ieder jaar en is niet gegarandeerd. De winstdeelname varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv.

Risico

Uw gestorte kapitaal is beschermd en uw interest gegarandeerd.

Uw gestorte kapitaal en uw intresten zijn gewaarborgd. Het grootste risico van dit product is het faillissement van de verzekeringsmaatschappij. MAAR

 • De levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dat vermogen bij voorrang voorbehouden ter nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden.
 • Het product wordt ook beschermd door het 'Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen" (KB van 14/11/2008).De bescherming is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten en bovendien tot een bedrag van 100.000,00 euro voor het geheel van de beschermde contracten gesloten door eenzelfde verzekeringnemer bij NN Insurance Belgium nv. Adres van het Bijzonder Beschermingsfonds: Deposito- en consignatiekas, Kunstlaan 30, B-1040 Brussel.

Bedrag van de premie

U bepaalt zelf het bedrag van de eenmalige storting, met een minimum van 2.500 euro (premietaks en instapkosten inbegrepen).

Looptijd

Het contract heeft een looptijd van acht jaar en een maand vanaf de inwerkingtreding.

Kosten

 • Instapkosten: 2,9% op elke gestorte premie (na aftrek van de premietaks).
 • Afkoopkosten: 3% (afnemend de eerste drie jaar van het contract).

Tarieven vanaf 1 januari 2016. Voordat de intekening plaatsvindt kunnen die kosten gewijzigd worden na voorafgaand bericht(via de informatiefiche).

Fiscale aspecten

Op basis van de huidige belastingwetgeving zijn de volgende regels van toepassing:

 • op het bedrag van de premie wordt een taks aangerekend van 2%.
 • geen belastingvoordeel op de gestorte premie.
 • geen belastingheffing op het door de begunstigde(n) te innen kapitaal, behalve bij afkoop of opname gedurende de eerste 8 jaar. In dat geval is op de interesten een roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag niet lager liggen dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de gestorte premie(s) aan een jaarlijkse rentevoet, door de wetgever vastgesteld op 4,75 % (art.19 §4 WIB 92). Deze roerende voorheffing is bevrijdend.

Dit belastingstelsel is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt die in België woont.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Waarde van het contract (reserve)

Elk jaar ontvangt de verzekeringnemer van NN Insurance Belgium nv een jaarstaat met de waarde van zijn contract op 31 december van het vorige jaar.

Klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Geïnteresseerd in een spaarverzekering met eenmalige storting?

*Wie is NN Insurance Belgium nv?

NN Insurance Belgium (vroeger ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd bedrijf voor verzekeringen en beleggingsbeheer met een sterke verankering in Europa. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. Ze verleent aan ruim 15 miljoen cliënten pensioen-, verzekerings- en beleggingsdiensten evenals bankdiensten (enkel in Nederland).

NN logo

Terug naar Spaarverzekering