Pensioenspaarfonds

Star Fund (Fabrikant = NN Investment Partners)

Op zoek naar manieren om uw wettelijk pensioen aan te vullen? Met ons pensioenspaarfonds Star Fund doet u al vanaf 24 euro per maand aan pensioensparen.
 • Spaar automatisch voor uw pensioen

 • Kwaliteitsfonds

 • Belastingvoordeel


Of u net begint met werken of al wat langer aan de slag bent, het is altijd interessant om voor uw pensioen te sparen. Maar liefst 30% van wat u jaarlijks spaart, krijgt u terug als belastingvermindering.

Wat is een pensioenspaarfonds?

Star Fund is een gemeenschappelijk pensioenspaarfonds naar Belgisch recht.
Een pensioenspaarfonds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), die uitsluitend in het belang van de aandeelhouders beheerd wordt en met als enig doel te beleggen in financiële producten. Het kapitaal van het fonds stijgt of daalt naargelang aandeelhouders in- of uitstappen.
Via pensioensparen vult u uw wettelijk pensioen aan met een kapitaal dat u in uw eigen tempo opbouwt.

Beleggingsbeleid

Star Fund streeft naar de waardering van het kapitaal op lange termijn.
Het fonds belegt in een gebalanceerde portefeuille van aandelen, obligaties en liquiditeiten, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro's en overeenkomstig de toepasselijke fondsenwetgeving en belastingwetgeving voor pensioenspaarfondsen. Het fonds belegt alleen in bedrijven genoteerd op de beurzen van landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De portefeuille is gespreid over verschillende categorieën van activa, landen en sectoren. Door die diversifiëring is een potentieel rendement op lange termijn mogelijk.

Vooraleer te beleggen, raden we u aan volgende documenten te lezen:

Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor en op deze site. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Frans en Nederlands.

Historiek- Actuariele rendementen - Kapitalisatie deelbewijs

 

Bron : Morningstar Direct ™

Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICBE op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens per einde maand. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiestukken van de ICBE houden geen rekening met instapkosten en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in Euro, exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen.

Lanceringsdatum 02/02/1987

Lanceringsdatum van de aandelenklasse: 19/02/1987

Valuta van de aandelenklasse: De referentievaluta is de euro.

Voor wie?

Om aan pensioensparen te kunnen doen, bent u:

 • een Belgische inwoner die in België personenbelasting betaalt;
 • minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar op 31 december van het inschrijvingsjaar.

Praktisch

Uw betalingen gebeuren via domiciliëring vanaf uw ING-zichtrekening of een ING Invest Account. Enige voorwaarde is dat de (mede)rekeninghouder dezelfde is als die van de rekening gekoppeld aan uw pensioenspaarfonds.

Uw voordelen

 • Minder belastingen: 30% van wat u spaart krijgt u terug via een belastingvermindering.
 • Fonds van topkwaliteit: u krijgt op lange termijn mogelijk een mooi rendement, maar het rendement en uw kapitaal zijn niet gegarandeerd.
 • Al vanaf 24 euro per maand: geleidelijk spaart u voor een groot pensioenkapitaal.
 • Online beheer: u volgt uw gespaard bedrag op in Home’Bank en beheert er ook de stortingen.

Maar

De grootste risico's waarmee u rekening moet houden zijn:

 • Marktrisico: het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog.
 • Kredietrisico: het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gematigd.
 • Valuta-exposure: kan een invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds. Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het terugkrijgen van uw initiële belegging.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie verstrekt.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven qua recupereren van het beginkapitaal. Bedragen belegd in een ICB zijn niet gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Netto-Inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Premie

U kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen. U kunt minimaal 24 en maximaal node=/RATES/GENERAL/MAX_AMOUNT;replace=htmleuro* per jaar beleggen.

*Maximaal aftrekbaar bedrag voor node=/RATES/GENERAL/INCOME_YEAR;replace=html – aanslagjaar node=/RATES/GENERAL/TAX_YEAR;replace=html

Looptijd

 • Onbepaalde duurtijd. Het pensioenkapitaal (opgebouwd door de periodieke aankoop van deelbewijzen) kan op verzoek van de cliënt op het gewenste moment vereffend worden. Het pensioenspaarfonds ING Star Fund heeft geen vervaldatum.

Kosten (éénmalig)

 • Instapvergoeding (toepasbaar door ING België) : 3%
 • Uitstapvergoeding : 0%

Lopende kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken: 1,17%, waarvan 1% jaarlijkse beheerskosten.

Bewaarkosten

0%/ jaar

 

Voor andere kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de prospectus.

Fiscaliteit

 • Belastingvermindering: u geniet 282 euro (30%) belastingvermindering, afhankelijk van uw inkomen en indien u voor node=/RATES/GENERAL/MAX_AMOUNT;replace=html euro* spaart.
 • Fiscaal attest: elk jaar ontvangt u in de loop van de maand mei een fiscaal attest voor uw stortingen in het voorgaande jaar. U kunt dit attest ook downloaden in Home’Bank, net zoals een aantal andere fiscale attesten.
 • Voordelige eindbelasting: voordelige eindbelasting want op uw 60e verjaardag** geniet u een voordelige eindbelasting van 8%. Het bedrag van deze belasting wordt berekend op het totaal van uw gestorte premies, tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75%. U kunt echter altijd doorgaan met beleggen en een belastingvermindering genieten tot uw 64e. Nadien wordt u niet meer belast.
 • Bent u begonnen vanaf uw 55e? Dan kunt u pas na 10 jaar stoppen. Voortijdig stoppen is mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig, want de fiscus zal 33% belastingen aanrekenen.

Dit belastingstelsel is van toepassing op particulieren – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

*Maximaal aftrekbaar bedrag voor node=/RATES/GENERAL/INCOME_YEAR;replace=html- aanslagjaar node=/RATES/GENERAL/TAX_YEAR;replace=html
** U was 55 jaar of ouder als u uw pensioenspaarfonds opende? Dan gebeurt de eindbelasting 10 jaar na de openingsdatum.

Identiteit van de financiële agent

Financiële dienstverleners: ING België, NV naar Belgisch recht, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, en Belfius Bank België, NV naar Belgisch recht, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Klachtendienst

Met eventuele klachten kunt u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, node=/RATES/GENERAL/OMBUDS_NL;replace=html (www.ombudsfin.be).

Geïnteresseerd in een pensioenspaarfonds?

​​​​​

Terug naar Beleggingsplannen