Dematerialisatie van effecten aan toonder

Nieuw sinds 1 januari 2014

 • Stopzetting van de effecten aan toonder

 • Dematerialisatie

 • Gratis effectenrekening


Sinds 1 januari 2014 werden nog in omloop zijnde Belgische effecten aan toonder, automatisch omgezet in:

 • effecten op naam (ingeschreven op naam van de emittent)
 • gedematerialiseerde effecten (ingeschreven op de effectenrekening van de emittent)

Juridisch gezien bestaan effecten aan toonder niet meer, maar ze hebben nog wel bewijswaarde. De effecten onder papieren vorm zijn immers het enige bewijs van eigendomstitel bij de emittent, en ook voor de persoon die vanaf 2016 de teruggave vraagt van bedragen en/of van de effecten die bij de Deposito- en Consignatiekas gedeponeerd en/of ingeschreven zijn.

Wat verandert er in 2015 ?

De niet-aangeboden effecten die nog in omloop zijn en toegelaten tot verhandeling op de gereglementeerde markt, moeten bij wet gedwongen verkocht worden door de emittent op deze gereglementeerde markt. De niet-beursgenoteerde effecten die nog in omloop zijn moeten openbaar verkocht worden (publieke veiling).

De nettoverkoopopbrengst van de verkochte effecten wordt aan de Deposito- en Consignatiekas doorgestort. De niet-verkochte effecten worden ingeschreven op naam van de Deposito- en Consignatiekas.

De emittent bepaalt de verkoopdatum en de verkoop moet voor eind november 2015 voltooid zijn.

Wat verandert er vanaf 2015 voor de houder van een toondereffect?

 • De houder van papieren effecten kan zijn of haar effecten nog aanbieden en inschrijven in het naamsregister of op een effectentrekening plaatsen tot de datum opgenomen in de bekendmaking van de gedwongen verkoop in het Belgisch Staatsblad en de website van Euronext.​
 • Tot deze uiterste datum van aanbieding worden de rechten opgeschort voor de houder van een toondereffect, tenzij het gaat om effecten die op zijn of haar naam in het naamregister van de vennootschap zijn ingeschreven, of als ze de effecten overzetten op een effectenrekening. Deze rechten worden opgeschort:
  • het recht om dividenden of interesten te innen
  • het recht om deel te nemen aan effectenverrichtingen
  • het stemrecht op de algemene vergaderingen
 • Na de gedwongen verkoop door de emittent in 2015 kan de houder geen papieren effecten meer deponeren op een effectenrekening of laten inschrijven in het naamregister.
 • Vanaf 2016 kan de houder de papieren toonderstukken die hij of zijn nog bezit, aanbieden bij de Deposito- en Consignatiekas met het oog op de teruggave van effecten of inning van de verkoopopbrengst mits afhouding van 10% boete per begonnen kalenderjaar.

Wat zijn de verplichtingen van niet-beursgenoteerde vennootschappen ?

Vanaf 01/01/2014

 • De statuten van de vennootschap aanpassen met vermelding van de omzetting in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
  • Voor de gedematerialiseerde effecten: een vereffeningsinstelling of erkende rekeninghouder kiezen die als hoofd van de piramide optreedt.
  • Voor effecten op naam: de effecten op naam van de houder inschrijven in het naamregister.
 • De verschillende beslissingen bekendmaken in het Belgisch Staatsblad (en/of op de website van de vennootschap) en ze neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vanaf 01/01/2015

 • Aanduiden van een financiële instelling voor de organisatie van de verkoop van de niet aangeboden toonderstukken indien er nog in omloop zijn.
 • Publicatie van de verkoop in het Belgisch Staatsblad en de website van Euronext.

Wat is er nog mogelijk voor uw effecten aan toonder tot de gedwongen verkoop ?

Als u nog effecten aan toonder hebt, opent u best een gratis effectenrekening, of neemt u contact op met de emittent., dat is de veiligste en flexibelste oplossing.

 • Grotere veiligheid: u bewaart geen waarden bij u thuis en ze kunnen dus ook niet worden gestolen.
 • Soepel beheer: u volgt uw beleggingen op waar en wanneer u wilt.

Geïnteresseerd in een gratis effectenrekening?

Voor meer informatie

​​​​​ ​​​​

Terug naar Nuttige info