Deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor de ontvanger(s). Deze e-mail en de eventuele bijlagen bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten. Deze e-mail houdt geen enkele verplichting in voor ING België tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een schriftelijk akkoord tussen de geadresseerde en ING België.
Indien u dit bericht bij vergissing ontvangt, verzoeken wij u om de afzender hiervan op de hoogte te brengen door middel van de optie "Beantwoorden" en vragen wij u om deze e-mail onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen en alle kopieën en bijlage(n) ervan te vernietigen. U mag deze e-mail of een onderdeel ervan direct noch indirect gebruiken als u niet de beoogde geadresseerde bent.
Berichten en bijlagen worden gescand op alle gekende virussen. Als dit bericht met een wachtwoord beveiligde bijlagen bevat, zijn de bestanden NIET op virussen gescand door het e-maildomein van ING. Gelieve bijlagen steeds te scannen voordat u ze opent.

Indien deze mail een beleggingsadvies bevat, dan is dit persoonlijk advies opgesteld rekening houdend met de gegevens die wij hebben over uw financiële toestand, uw beleggingshorizon, uw financiële ervaring en het risicoprofiel dat u aanvaard hebt.

Als deze e-mail een bijlage bevat met daarin een financiële studie, is deze studie enkel en alleen gevoerd om algemene informatie te verstrekken aan die personen aan wie ING België toegang heeft verschaft en houdt het geen aanbod of verzoek in om een in de bijlage vermelde belegging of een participatie in een handelsstrategie te kopen, verkopen of aan te gaan. De waarde van aandelen en van om het even welke gegenereerde inkomsten kan zowel dalen als stijgen en wordt niet gegarandeerd. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De werkelijke resultaten, prestatie of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van die inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot (i) de algemene economische omstandigheden op de markten, (ii) de prestaties van de financiële markten, inclusief de opkomende markten, (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin, (v) het percentage zaken dat men kan behouden, (vi) de rentevoeten, (vii) de wisselkoersen, (viii) veranderingen in het beleid van regeringen en/of reglementerende instanties. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat alle producten of effecten die in het onderzoek vermeld worden, hun eigen specifieke voorwaarden hebben. Dit document is niet bedoeld voor een specifieke belegger en houdt geen rekening met bijzondere beleggingsdoelstellingen, financiële situaties of behoeften. De inhoud van dit onderzoek is gebaseerd op openbare informatiebronnen die betrouwbaar geacht worden. Door mogelijke menselijke of mechanische fouten van ING België of een ander lid van de ING-groep, of hun bronnen, kan er echter geen uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring worden gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in het onderzoek; ING draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen of voor resultaten waarvoor van dergelijke informatie is gebruikgemaakt. ING België, noch haar gelieerde ondernemingen, bestuur, directeuren of werknemers aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gegevens of eventuele aanbevelingen die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden aangepast en mogelijk alleen correct zijn op de datum van uitgifte, behalve in geval van grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wanbeheer. ING België, ondernemingen die met ING België zijn geassocieerd of gelieerd of hun werknemers hebben mogelijk een belang in de vermelde financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten, kunnen een markt creëren of kunnen als hoofdhandelaar de financiële instrumenten verhandelen. Voor meer informatie over het ING-beleid aangaande belangenconflicten, gelieve Bijlage 2 van het BRVI (Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten) op www.ing.be te raadplegen. Doorgaans wordt de onderzoeksinformatie in het Engels verstrekt. Indien de geadresseerde van deze e-mail niet over voldoende kennis van de Engelse financiële terminologie beschikt, wordt hij/zij verzocht deze informatie te negeren of ING om bijkomende informatie of verduidelijking te verzoeken, zodat de nodige stappen kunnen worden gezet. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit onderzoek mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of doorgegeven in om het even welke vorm of met om het even welk middel (mechanisch, fotokopieën, opnames of andere) zonder de voorafgaande goedkeuring van de eigenaar van het auteursrecht.

Algemene informaties betreffende ING België en haar diensten kunnen worden geraadpleegd op www.ing.be (zie onderaan op de pagina 'Tarieven en reglementen'). U kunt een papieren exemplaar verkrijgen bij uw Banker op aanvraag.

ING België NV - Bank/Kredietgever - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - Rekening: BE45 3109 1560 2789.
Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nr. 12381A