Overlijden

Tegoeden verkrijgen na een overlijden?

Om de rekeningen van de nalatenschap te laten deblokkeren, moet u uw hoedanigheid van erfgenaam aantonen met een akte of attest van erfopvolging. Dit document kan door een notaris (tegen betaling) worden opgesteld.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook het kantoor Rechtszekerheid dit document opmaken (gratis).

Algemeen

Voor de deblokkering van de banktegoeden moeten de erfgenamen ING een erfopvolging bezorgen. Dat is een van deze documenten:

Bijzondere gevallen

In sommige bijzondere gevallen zijn er aanvullende formaliteiten te vervullen (de overledene was gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, een van de erfgenamen is minderjarig, de overledene heeft een testament opgesteld, een erfgenaam woont in het buitenland enz.). Naargelang uw situatie laat ING u weten om welke extra documenten het gaat.

Wat gebeurt er als de overledene schulden had?

Bij een nalatenschap moet de notaris / kantoor Rechtszekerheid zich over de overledene bevragen bij de belasting- en sociale administratie . Die laatste moeten nagaan of er geen belasting- en/of sociale schulden bestaan op naam van de overledene en/of de erfgenamen. Als dat wel het geval is, wordt de erfenis volledig geblokkeerd tot terugbetaling van de schulden.


Goed om te weten: De belasting- en sociale administratie beschikt over 12 werkdagen om het bestaan van belasting- / sociale schulden te betekenen. Indien er geen betekening is binnen die termijn, mag de notaris / ontvanger van het registratiekantoor ervan uitgaan dat er geen belasting- / sociale schulden zijn.

Wat gebeurt er als een van de erfgenamen schulden heeft?

In geval van belasting- / sociale schulden in hoofde van de erfgenamen laat de wet de gedeeltelijke vrijgave / vereffening toe om de erfgenamen zonder schulden niet te benadelen. Dit wil zeggen dat de delen van de andere erfgenamen zonder schulden zullen worden vereffend. De afdeling Nalatenschappen zal met de notaris-vereffenaar en de erfgenamen contact opnemen voor het opmaken van een instructieformulier.

Op deze manier, wordt enkel het deel van de erfgenaam met schulden bevroren / geblokkeerd tot de (belasting- / sociale) schulden geregulariseerd zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over erfrecht of hebt u hulp nodig bij het verdelen van uw kapitaal en het opstellen van uw testament?

Neem dan contact op met een ING medewerker.