Wonen

Woordenlijst woonleningen en vastgoed

Lexicon van vastgoed en hypothecaire leningen.

A
Aflossingen

Een bedrag aan kapitaal en/of interesten van een lening dat u op vooraf bepaalde, regelmatige tijdstippen betaalt, bijvoorbeeld elke maand.


Authentieke akte

Zie notariële akte


B
Bodemattest

Een attest dat onder meer aangeeft dat de bodem van het terrein of de woning niet is vervuild.


Bullet

Een Bullet-krediet is een hypothecaire lening waarbij het volledige kapitaal in 1 keer wordt terugbetaald op de eindvervaldag van de lening. Gedurende de hele looptijd betaalt u op regelmatige tijdstippen alleen de interesten.


C
Combitarief

Als u naast uw lening ook verzekeringen afsluit én actieve cliënt wordt bij ING, krijgt u een voorwaardelijke korting van 0,75% op de basisrentevoet. De voorwaarden zijn:

10 debetverrichtingen per maand op de ING-rekening

EN

2 schuldsaldoverzekeringen voor 100% van het geleende bedrag

OF

een brandverzekering én 1 schuldsaldoverzekering voor 100% van het geleende bedrag


Compromis

Een document dat door de verkoper en de koper van een onroerend goed wordt getekend en voor beide partijen verplichtingen inhoudt.

De verkoper en koper beslissen samen over de verplichtingen die in het compromis moeten worden opgenomen.


E
Enige woning

Een woning is uw enige woning als u op 31 december van het jaar waarin u de hypothecaire lening aanging geen (mede-)eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder, bezitter of naakte eigenaar bent van een andere woning.

Meer info vindt u in onze vastgoedbrochure.


Eigen woning

Een woning is uw eigen woning als u er eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van bent en er zelf woont op 31 december van het jaar waarin u de hypothecaire lening aanging.

Meer info vindt u in onze vastgoedbrochure.


Energieprestatiecertificaat of EPC

Een certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is.


Erfdienstbaarheid

Een recht op een onroerend goed ten voordele van een ander onroerend goed, zoals het recht van doorgang op een eigendom om naar een ander eigendom te gaan.


K
Kadastraal inkomen

Een theoretisch bedrag dat overeenstemt met de inkomsten die een onroerend goed op 1 jaar aan huurgelden zou opbrengen. Het dient als basis om de onroerende voorheffing te berekenen en om de belastingen op de onroerende inkomsten in de personenbelasting te bepalen.


M
Marginale aanslagvoet

Het belastingtarief dat wordt toegepast op de hoogste inkomensschijf van een belastingplichtige.


N
Notariële akte

Een akte die wordt verleden bij de notaris. Deze akte is ook nodig voor de verkoop van een onroerend goed en maakt de verkoop officieel.


O
Onderhandse verkoopovereenkomst

Zie compromis.


Onroerende voorheffing

Een gewestelijke belasting die de eigenaar van een onroerend goed elk jaar moet betalen. Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen.


R
Registratierechten

Een belasting die u moet betalen als u in België een onroerend goed koopt. Het bedrag hangt af van het gewest waarin het onroerend goed gelegen is. Voor de aankoop van een bescheiden woning gelden er in bepaalde omstandigheden verlaagde registratierechten.


Rentevoet

Als u geld leent, betaalt u interesten op het geleende bedrag. Die interesten worden berekend in een percentage: de rentevoet.


Reserveringsprovisie

Als de hypothecaire lening dient voor de financiering van bouw- of verbouwingswerken, worden de geleende bedragen meestal in schijven vrijgegeven. Daartoe moet u facturen voorleggen die de voortgang van de werken aantonen.

Hebt u na 6 maanden nog niet het volledige bedrag van de lening opgenomen? Dan worden er vanaf de 7e maand kosten aangerekend op het bedrag dat u nog niet hebt opgenomen. Deze kosten worden provisiekosten genoemd en zijn uitgedrukt in een percentage.


S
Schuldsaldo

Het deel van het geleende bedrag dat u nog niet hebt terugbetaald.


Stedenbouwkundige vergunning

Een vergunning die u toelaat om bepaalde bouw- of verbouwingswerken uit te voeren. Deze vergunning wordt uitgereikt door de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.


T
Tussentijdse interesten

Als u een hypothecaire lening aangaat, betaalt u interesten op de opgenomen bedragen vanaf de datum dat de kredietakte is verleden tot de eerste dag van de daaropvolgende maand.


V
Verkoopwaarde

De waarde van de woning in normale marktomstandigheden.


Verzekering gewaarborgd wonen

Een gratis verzekering van het Vlaamse gewest en het Waalse gewest tegen het verlies van inkomsten.


W
Waarde bij gedwongen verkoop

De waarde van de woning bij een openbare verkoop , dat wil zeggen als de eigenaar ze op korte termijn en onder strikte voorwaarden moet verkopen.


Wederbeleggingsvergoeding

Een vergoeding die u aan de bank moet betalen als u uw lening vroeger terugbetaalt. De vergoeding komt overeen met 3 maanden interest. Er zijn 2 gevallen waarin deze vergoeding niet verschuldigd is:

  • als de terugbetaling gebeurt via de schuldsaldoverzekering na het overlijden van de kredietnemer
  • bij een ING Overbruggingskrediet.
Woonbonus

Belastingvoordeel dat u onder bepaalde voorwaarden krijgt voor uw enige en eigen woning.