Budget beheren

26 februari 2018

Beleggingsfiscaliteit: genoeg is genoeg!

Omdat belasting op effectenrekeningen als belasting op kapitaal wordt beschouwd, ligt deze belasting bijzonder gevoelig. Afgelopen dinsdag werd door La Libre en de blog MoneyStore ‘Het Financieel Ontbijt’ georganiseerd waarop de actuele stand van zaken rond beleggingsfiscaliteit werd besproken. De twee sprekers, Antoine Dayez, advocaat aan de balie van Brussel, en Anita Linthoud, Wealth Analysis & Planning bij ING België, konden enkele punten met betrekking tot nieuwe overheidsmaatregelen verduidelijken.

Gebrek aan transparantie
"De nieuwe belasting op effectenrekeningen heeft van alle nieuwe maatregelen die in 2018 genomen zijn, het meest inkt doen vloeien"

Het moet gezegd worden dat de wetgever sinds enkele jaren blijk geeft van een zekere vasthoudendheid wat beleggingsfiscaliteit betreft. “Het klopt dat gaandeweg op een verzwaring van deze belastingen is aangestuurd. De roerende voorheffing is van 15 naar 30% gegaan en de taks op beursverrichtingen (TOB) is ook voortdurend gestegen. Verder is een algemene achteruitgang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te zien met maatregelen als de automatische uitwisseling van informatie. Dit heeft een grotere vermogenstransparantie tot gevolg”, constateert Antoine Dayez.

Deze maatregelen draaien uit op fiscale wetten waarvan de teksten slecht opgesteld en onduidelijk zijn. Deze middelmatige juridische kwaliteit laat zien hoezeer overheden een echte fiscale strategie missen en dat de financiële inkomsten uiteindelijk dienen als appeltje voor de dorst om ander belastingbeleid te financieren. Deze wetten brengen iedereen in verlegenheid, zowel investeerders als financiële instellingen die deze nieuwe belastingen vaak verplicht moeten heffen. En waar staan we vandaag? De nieuwe belasting op effectenrekeningen heeft van alle nieuwe maatregelen die in 2018 genomen zijn, het meest inkt doen vloeien. Deze belastingheffing waarmee iedere particulier met een of meerdere effectenrekeningen in België of het buitenland te maken krijgt, is er zonder twijfel te veel aan.

De nieuwe belasting raakt effectenrekeningen die samen op een drempelwaarde van 500.000 euro uitkomen. Deze drempelwaarde wordt bereikt als het gemiddelde van de opgetelde waarden op iedere referentiedatum tijdens de referentieperiode gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro per rekeninghouder. “Het is een belasting die bijzonder gevoelig ligt omdat ze het kapitaal raakt. Dit kapitaal werd gespaard en was reeds onderworpen aan belasting op arbeidsinkomsten. In andere gevallen werd dit kapitaal geërfd of in de vorm van een donatie ontvangen, wat ook betekent dat het al belast werd. Verder is de wijze van belastingheffing zeer ingewikkeld omdat de situaties divers zijn en de investeerders houder van meerdere effectenrekeningen kunnen zijn”, voegt Anita Linthoud hieraan toe.

Wat zijn de nieuwe maatregelen op het gebied van belastingheffing op investeringen door de overheid?

Vermogenskadaster?
"Te veel belasting maakt belasting kapot"

Wat valt er te verwachten in de toekomst? “De belasting op effectenrekeningen is lastig toe te passen en zou hetzelfde lot beschoren kunnen zijn als de belasting op speculatie: dit wil zeggen dat deze belasting zou kunnen verdwijnen als ze op budgettair niveau contraproductief blijkt te zijn. Ze zou na verloop van tijd door een belasting op waardevermeerdering vervangen kunnen worden. Maar dat zal nog niet voor vandaag zijn: we hebben nog een verkiezingsperiode voor de boeg”, onderstreept Antoine Dayez.

Belastingplichtigen moeten bovendien op hun belastingaangifte voor particulieren alle effectenrekeningen die ze bezitten, vermelden, ongeacht of deze in België of in het buitenland aangehouden worden. “Wat de effectenrekeningen in België betreft, is dit een maatregel die enigszins onopgemerkt ingevoerd is”, waarschuwt Antoine Dayez. Men kan zich afvragen of deze verplichting geen eerste stap naar een vermogenskadaster is. Deze nieuwe fiscale maatregelen op vermogen hebben heel wat commotie veroorzaakt en er zijn al bepaalde belastingontduikingstechnieken bij investeerders waargenomen.

“Te veel belasting maakt belasting kapot. Sommigen denken erover om een deel van hun effecten op naam te zetten maar de impact van deze procedure moet zeker niet onderschat worden. Er bestaan ook antimisbruikmaatregelen wat deze techniek betreft. Ook schenkingen aan kinderen vallen te overwegen maar wees dan wel bewust van de draagwijdte van deze handelingen”, waarschuwt Anita Linthoud. In feite zouden investeerders, ongeacht de fiscale maatregelen, hun beleggingskeuzes niet van het belastingstelsel moeten laten afhangen maar er eerder voor moeten zorgen dat ze hun vermogens in functie van hun risicoprofiel en hun beleggingsperspectief diversifiëren. (Isabelle de Laminne)

En nu?

Beleggen houdt risico's in. Uw Personal Banker staat daarom altijd voor u klaar om u te helpen bij het kiezen van de formule die het beste bij u past. Hij zal u ook helpen om uw beleggersprofiel te bepalen op basis van uw financiële situatie, uw behoeften, uw risicohouding, uw kennis van en ervaring met financiële producten en uw beleggingshorizon.Dit artikel werd gepubliceerd in La Libre Belgique en op MoneyStore.be