Kapitaal beheren

29 juli 2019

Waarom een ‘groene’ portefeuille potentieel biedt

Luc Charlier

Luc Charlier

Investment Office

De klimaatverandering houdt risico’s in voor uw portefeuille, maar biedt tegelijk ook opportuniteiten voor beleggers. Op verkenning.

De meeste landen die het Akkoord van Parijs ondertekenden, gaan het engagement aan om de klimaatproblematiek aan te pakken. In het akkoord werd een bovengrens vastgelegd van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Om dat mogelijk te maken, mag er tegen 2100 niet meer dan 1.000 miljard ton koolstofdioxide (CO2) uitgestoten worden. Aan het huidige tempo (40 miljard ton per jaar) zal dat ‘koolstofbudget’ echter al binnen een de 20-tal30 jaar op zijn.

Om de klimaatambities mogelijk te maken, zouden we bovendien drie vierde van de reserves aan gas, steenkool en olie niet mogen exploiteren.

Het prijskaartje van de klimaatverandering is kolossaal. De gevolgen zouden tot 2100 jaarlijks oplopen tot 5 à 20% van het globale bruto binnenlands product. Het gaat hierbij niet enkel om schade door orkanen, overstromingen, droogtes, enz., maar ook om de kosten door strengere klimaatregels en technologische aanpassingen op vlak van bijvoorbeeld hernieuwbare energie en energieopslag.

Wat met het rendement?

Financiële prestaties van een onderneming koppelen aan haar milieu-impact betekent niet dat de rendementsvereisten van beleggers lager hoeven te liggen. De MSCI-index van ondernemingen die als doelstelling hebben om hun koolstofemissie te verlagen (MSCI All Countries Low Carbon Target), doet het met een meerprestatie van bijna 9% (in euro) sinds eind 2014 niet slecht in vergelijking met de rest van de markt (index MSCI World All Countries). Dit lijkt erop te wijzen dat de ondernemingen die hun voetafdruk het sterkst willen verkleinen beter presteren dan degene die dit niet doen. 

Green is good

Het Akkoord van Parijs zal leiden tot een versnelling van de investeringen in groene technologieën en hernieuwbare energiebronnen. Ondernemingen in die sectoren hebben mooie troeven in handen. Producenten van fossiele brandstoffen lopen dan weer het risico een zware tol te betalen. Dit is ook het beeld dat op de beurs overheerst. Zo presteert de index die de 26 belangrijkste steenkoolproducenten groepeert (Global Coal Index) sinds het einde van 2012 bijna 40% minder goed, terwijl een index met aandelen in alternatieve energie met 70% steeg (MSCI Global Alternative Energy Index). 

Wat met groene obligaties?

Ook de obligatiebeleggers kunnen een invloed hebben op duurzame ontwikkeling via groene obligaties (green bonds). Deze beogen de financiering van projecten rond bijvoorbeeld duurzaam transport, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hoewel de markt van groene obligaties klein is (Bloomberg waardeert dit op 350 miljard dollar, 0,40% van de volledige obligatiemarkt), lijkt ze de wind in de zeilen te hebben een mooie toekomst tegemoet te gaan. Aangezien er veel financiering nodig zal zijn om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken, zullen green bonds een belangrijke rol spelen. 

Meer weten? Lees de volledige studie en de strategie van ING over duurzaam beleggen.

Is duurzaam beleggen iets voor mij?