Mijn nieuws

6 april 2020

Betalingsuitstel businesskredieten

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan een betalingsuitstel aanvragen van het businesskrediet. Hieronder vindt u alle nuttige informatie.

Charter betalingsuitstel businesskredieten

De banken, de Nationale Bank van België en de minister van Financiën hebben op 22 maart 2020 een akkoord bereikt over de maatregelen voor de ondernemingen rond de coronacrisis.

Zo kan er voor businesskredieten maximum zes maanden betalingsuitstel aangevraagd worden. De modaliteiten daarvan zijn vastgelegd in het charter ‘Betalingsuitstel businesskredieten’ van 31 maart 2020. Het charter geeft het antwoord op vier vragen waarop we hierna wat dieper ingaan.

Vind hier de uitleg over de ondersteunende maatregelen voor zakelijke klanten in een video.

Betalingsuitstel van businesskrediet: vier principes op een rij
1. Wat houdt het betalingsuitstel in?

Het betalingsuitstel betreft de kapitaalaflossingen van de businesskredieten in scope.

Tijdens de periode van betalingsuitstel blijven interesten doorlopen en worden ze ook effectief geïnd. 

 • U kan betalingsuitstel vragen voor maximaal zes maanden én uiterlijk tot en met 31 oktober 2020: Aanvragen tot uitstel die tot en met 30 april 2020 worden ingediend, lopen maximaal zes maanden tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020 en vermindert bijgevolg de duur van het betalingsuitstel. 

Twee voorbeelden ter verduidelijking:

 • Wie in april betalingsuitstel aanvraagt, kan genieten van maximum zes maanden betalingsuitstel.
 • Wie pas in juni betalingsuitstel vraagt, zal slechts genieten van maximum vier maanden betalingsuitstel (het uitstel kan immers nooit langer duren dan 31/10/2020)

U bent niet verplicht om te kiezen voor de maximale duur van het betalingsuitstel. U kan dus ook kiezen voor een kortere periode.

De bank zal geen dossier- of administratiekosten aanrekenen als u gebruikmaakt van betalingsuitstel.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van uw krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Met andere woorden: u zal er zes maanden langer over doen om uw krediet terug te betalen en bijgevolg zal u meer interesten betalen dan in uw oorspronkelijke aflossingsplan was voorzien.


Een voorbeeld:

betalingsuitstel: een voorbeeld

betalingsuitstel: een voorbeeld

2. Wie komt in aanmerking voor betalingsuitstel?

Het betalingsuitstel is bedoeld voor gezonde ondernemingen die nu betalingsmoeilijkheden ondervinden door de coronacrisis.

Een betalingsuitstel van het businesskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze vier voorwaarden voldoen:

1. De onderneming/organisatie ondervindt betalingsproblemen door de coronacrisis:

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2. De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België.

3. De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020. 

4. De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3. Welke businesskredieten komen in aanmerking?

U kan betalingsuitstel aanvragen voor één van de volgende types businesskredieten:

 • Alle kredieten met een aflossingsplan (investeringskredieten, verrichtingen op afbetaling, roll-over term loan kredieten, varifix kredieten)
 • Business lines, kaskredieten, lijnen vaste voorschotten, Opticash en roll-over revolving kredieten, met een limietafbouw tot en met 31 oktober
 • Overbruggingsvoorschotten en geïsoleerde voorschotten met een vervaldag tot en met 31 oktober

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. ING Lease België biedt evenwel de mogelijkheid om zes maanden betalingsuitstel aan te vragen voor roerende leasingcontracten (dus niet voor onroerende leasing). De toekenning van het betalingsuitstel van een leasing is geen automatisme en maakt het voorwerp uit van een autonome beslissing door ING Lease. 

Codebiteur kredieten zijn niet inbegrepen wanneer u voor alle kredieten een aanvraag indient. Indien u een betalingsuitstel wilt aanvragen voor een krediet met meerdere debiteuren, dient een specifiek verzoek te worden ingediend door 1 van de mandaathouders.

4. Vanaf en tot wanneer kan het aangevraagd worden?
 • Bij ING kan betalingsuitstel aangevraagd worden vanaf 1 april en tot en met 31 oktober 2020.
 • Aangezien het betalingsuitstel niet langer kan lopen dan 31 oktober 2020 is betalingsuitstel vanaf oktober weinig zinvol.
 • U kan enkel betalingsuitstel verkrijgen voor toekomstige maandaflossingen (het retroactief terugboeken van gedebiteerde maandsommen is niet toegestaan).
 • Om operationele redenen kan u enkel betalingsuitstel vragen voor maandsommen die ten vroegste vijf bankwerkdagen na de aanvraagdatum vervallen. 
Betalingsuitstel vragen in de praktijk

Denkt u aan de voorwaarden te voldoen en wenst u betalingsuitstel aan te vragen?

Vul dan in uw ING Business’Bank het aanvraagformulier in. De link naar het formulier verschijnt automatisch nadat u uzelf heeft geïdentificeerd. U kan het formulier ook terugvinden in de Doe-het-zelf-zone van Business’Bank. 

Wilt u ook voor uw hypothecair krediet bij ING uitstel? Dan kan u dat aangeven in het aanvraagformulier.

Verzamel vooraf de contractnummer(s) en de vervaldagen van de ondernemingskredieten waarvoor u betalingsuitstel wenst. Die kan u terugvinden in uw contractoverzicht in Business’Bank of in de contracten zelf.

Heeft u nog geen toegang tot Business’Bank? Vraag dan nu uw toegang aan.

U heeft ruimschoots de tijd om uw betalingsuitstel aan te vragen. Zelfs als u enkel uw vervaldag van mei laat uitstellen, dan nog zal u genieten van de maximale periode van zes maanden.

Hou er rekening mee om uw aanvraag minstens vijf werkdagen voor de vervaldag die u wil uitstellen, in te dienen. Dat is de periode die de bank nodig heeft om uw aanvraag te verwerken.

Nadat u het online formulier heeft ingediend, nemen we uw aanvraag ter harte. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Het heeft geen zin om tijdens de eerste drie bankwerkdagen na indiening te informeren naar de status van uw dossier. We nemen contact met u op van zodra er een beslissing werd genomen over uw dossier.