Economie

4 juli 2017

De sector van de woonzorgcentra onder de loep

De vergrijzing is een feit in België: een steeds groter aandeel van de bevolking bestaat uit senioren. Die trend zal de komende jaren nog versnellen en een piek bereiken van 2020 tot 2040. Daarnaast is er ook sprake van verzilvering: een groeiende groep van oudste ouderen met een intensievere zorgvraag. De sector van woonzorgcentra neemt dus toe in belang. Wat zijn de belangrijkste trends, uitdagingen en indicatoren?

ING België nam het initiatief om samen met Probis een studie uit te voeren over de groeiende sector van woonzorgcentra. Om er meer inzicht in te krijgen en de klanten meer info te kunnen verschaffen. In een eerste luik worden trends en uitdagingen geïdentificeerd via interviews met sleutelpersonen uit de sector. In een tweede luik komt de sector met cijfers in beeld.

De sector schuift het budgettair kader als de belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst naar voor. De onderliggende bezorgdheden vormen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woonzorgcentra.

De belangrijkste bevindingen van de studie?
  • De meeste Belgische woonzorgcentra investeren extra in zorgomkadering ten opzichte van de subsidiëring: meer personeel voor meer kwaliteit. Dat geldt voor alle types voorzieningen (publiek, privaat not-for-profit en privaat for-profit) en alle regio’s (Vlaanderen, Brussel en Wallonië). De mediaan bedraagt € 805 extra loonkost per bewoner per jaar.
  • De staatshervorming met de overheveling van bevoegdheden naar de regio’s wordt als de belangrijkste ontwikkeling beschouwd. Vlaamse respondenten geloven in een zelfregulerend systeem om zelf initiatieven en alternatieven te kunnen ontwikkelen. Waalse en Brusselse benadrukken de nood aan inspectie die focust op verbetering in plaats van sanctionering.
  • Technologie is een hefboom voor alternatieve woon-zorgvormen en netwerkvorming. Met talloze mogelijkheden ter verbetering van het comfort, de veiligheid en de autonomie van ouderen.
  • In beide landsdelen leeft de vraag of de sector voldoende gekwalificeerd personeel kan blijven aantrekken.
Hebt u interesse in de volledige studie?
Meer info?

Bent u betrokken bij of werkt u in de publieke sector? Onze Relationship Managers en National Managers helpen u verder bij al uw uitdagingen.