Levenslange uitkering

ING Lifelong Income

Wilt u graag een levenslang gewaarborgde rente krijgen


Dan is ING Lifelong Income misschien iets voor u. Het is een tak 23-levensverzekering naar Belgisch recht (beleggingsverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) met een eenmalige premie, die ontwikkeld werd door NN Insurance Belgium nv*.

Uw voordelen

 • Het rentebedrag wordt levenslang gegarandeerd door NN Insurance Belgium nv.
 • U betaalt geen belasting op de initiële rente die u krijgt via ING Lifelong Income.
 • U profiteert van het groeipotentieel van de beurzen, maar uw interest kan niet dalen.
 • Als u overlijdt, stopt de rentebetaling en krijgen de in het contract of in de nalatenschap aangewezen begunstigde(n) het eventueel resterende kapitaal.

Neem eerst de volgende documenten door:

Deze documenten vindt u ook gratis in uw ING-kantoor en op ing.be, in het Nederlands en Frans.

Voor wie is ING Lifelong Income interessant?

ING Lifelong Income is bestemd voor Belgische inwoners tussen 50 en 79 jaar, die hun personenbelasting in België betalen en die:

 • een te beleggen kapitaal van minstens 50.000 euro hebben
 • een levenslang gewaarborgd aanvullend inkomen willen krijgen.

Wat zijn de risico’s van ING Lifelong Income?

 • Het solvabiliteitsrisico
  De levensverzekeringscontracten maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Als de verzekeraar failliet gaat is dat vermogen allereerst voorbehouden om verbintenissen na te komen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de rentebetaling stoppen en is het onzeker of het volledige reservebedrag van het contract terugbetaald wordt. ING Lifelong Income wordt niet beschermd door het Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito's en de levensverzekeringen.
 • Het marktrisico
  Dat is een algemeen risico voor alle soorten beleggingen. Het koersverloop van roerende waarden wordt voornamelijk bepaald door het klimaat op de financiële markten en de economische evolutie van de emittenten, die op hun beurt beïnvloed worden door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun land.
 • Concentratierisico
  Bij beleggingen in 1 specifiek geografisch gebied is het concentratierisico groter dan bij beleggingen die over meerdere geografische gebieden verspreid zijn.

Het kapitaal is dus niet gewaarborgd

Beleggingsbeleid

Het kapitaal wordt belegd in het fonds ING Lifelong Income Yellow (ISIN-code BE0948481156), dat voor maximaal 60% in aandelenfondsen en voor minimaal 40% in obligatiefondsen belegt.
Doel van het fonds is het realiseren van een meerwaarde. ING Lifelong Income is erop gericht rendement te genereren door middel van een actief beheerde portefeuille van obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten, uitgegeven door ondernemingen die in de Europese Unie gevestigd zijn. Er wordt enkel belegd in de lidstaten van de Europese Unie die tot de eurozone behoren, in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in aandelen uitgegeven door vennootschappen die op beurzen in de eurozone noteren. Er wordt voornamelijk gekozen voor beleggingen in obligaties en aandelen in euro. Er is een evenwicht tussen aandelen en obligaties.

Wat is het rendement van ING Lifelong Income?

Met ING Lifelong Income bent u zeker van de regelmatige (maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse) storting van een levenslang gewaarborgde, vooraf bepaalde rente. De ideale aanvulling op uw inkomsten.

Het bedrag van de gewaarborgde lijfrente wordt bij aanvang van het contract berekend op basis van:

 • het gestorte nettobedrag.
 • het toegepaste conversiepercentage. Het conversiepercentage wordt bepaald door uw leeftijd als u het contract tekent.
  • Op 50 jaar is het conversiepercentage 1,75%.
  • Het percentage stijgt met 0,10% voor elk jaar dat u bij de intekening ouder bent dan 50 jaar.
  • Het maximumpercentage is 4,65% als u 79 jaar bent.

Dat percentage blijft van toepassing gedurende de volledige looptijd van het contract.

Uw rente wordt om de 3 jaar herzien. Dat gebeurt op basis van de prestaties van het beleggingsfonds.

 • Als de waarde van het fonds toeneemt, stijgt uw rente.
 • Als de waarde van het fonds afneemt, blijft uw rente gelijk.
 • Uw rente neemt nooit af (behalve bij een gedeeltelijke opname).

U krijgt geen winstdeelname.

Hoe gaat de rentebetaling in zijn werk?

De rente wordt afgehouden van de reserve van uw contract door het aantal eenheden waaruit die reserve bestaat te verminderen. Door de betaling van de rente neemt de waarde van uw contract telkens af. De waarborgkosten worden ook van uw reserve afgehouden (1,10% op jaarbasis).

Bedrag van de premie

U betaalt een keer een premie van minstens 50.000 euro bruto (vóór kosten en taksen).

Looptijd

Het contract duurt een leven lang en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de reserve.

Kosten

 • Instapkosten: 2% op elke gestorte premie (na afhouding van de premietaks van 2%).
 • Beheerkosten van het onderliggende fonds ING Lifelong Income Yellow: 0,65% op jaarbasis, maandelijks pro rata temporis berekend op de inventariswaarde. De 4 onderliggende fondsen van het fonds ING Lifelong Income Yellow hebben eigen beheerkosten (gemiddeld 1,205% per jaar), die inbegrepen zijn in de netto-inventariswaarde van de fondsen.
 • Waarborgkosten van de rente: 1,1% per jaar. Ze worden berekend op de basisreserve of op de nieuwe basisreserve bij verhoging van de gegarandeerde lijfrente.
 • Opnamevergoeding: de eerste maand bedraagt ze 4,80%. Vervolgens daalt ze met 0,10% per maand. Dit geldt voor opnames tijdens de eerste 4 jaar van het contract

Tarieven op 1 januari 2017, wijzigbaar vóór de inschrijving na voorafgaand bericht (via de informatiefiche).

Belastingen

Op basis van de huidige belastingwetgeving gelden de volgende regels:

 • Op het premiebedrag betaalt u 2% belasting.
 • Op de rente betaalt u geen belasting. Enkel als de rente stijgt, wordt het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast (tegen 30%, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen).

Een gelijkaardig belastingsysteem wordt toegepast bij (gedeeltelijke of totale) opname en bij overlijden.

Dit belastingstelsel is van toepassing op een gemiddelde retailcliënt die een natuurlijke persoon is en in België woont.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later gewijzigd worden.

Waarde van het contract (reserve)

Elk jaar ontvangt de verzekeringnemer van NN Insurance Belgium nv een jaarstaat met de waarde van zijn contract op 31 december van het vorige jaar.

Vordering, suggestie of klacht

 • Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of mail naar klachten@ing.be.
 • Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de Ombudsman Financiële Geschillen,, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) of de Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Geïnteresseerd in een levenslange rente?

*Wie is NN Insurance Belgium nv?

NN Insurance Belgium (vroeger ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd bedrijf voor verzekeringen en beleggingsbeheer met een sterke verankering in Europa. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. Ze verleent aan ruim 15 miljoen cliënten pensioen-, verzekerings- en beleggingsdiensten evenals bankdiensten (enkel in Nederland).

NN logo ​​

Op het ogenblik van de inschrijving

We gebruiken uw leeftijd en het bedrag dat u wilt beleggen als segmentatiecriteria om de rente van uw Lifelong Income-contract te bepalen.

Over uw leeftijd

U moet minimaal 50 jaar en maximaal 79 jaar oud zijn.
De leeftijdscategorie bij intekening is bepaald op basis van actuariële criteria omdat het contract in de uitkering van een rente voorziet.

Over het te beleggen bedrag

Voor een maandelijkse rente die hoog genoeg is, moet u een minimumbedrag beleggen van:

 • 50.000 euro bruto per persoon (vóór kosten en taksen).
 • 25.000 euro bruto per persoon (vóór kosten en taksen) voor gehuwden en wettelijk samenwonenden die op hetzelfde moment 2 contracten van dit product ondertekenen.
 • Minimaal 25.000 euro bruto (vóór kosten en taksen) als de verzekeringnemer al een vergelijkbaar contract aangegaan is.

Vanaf 1,5 miljoen euro geldt er een speciale aanvaardingsprocedure wegens het concentratierisico (het risico dat alle risico's in een enkele polis geconcentreerd zijn).

Tijdens de looptijd van het contract

Tijdens de looptijd van het contract kunt u geld opnemen. Op deze opnames betaalt mogelijk u wel belastingen. Als de som van het reservebedrag van het contract en de ontvangen rentes hoger is dan het bedrag van de eenmalige nettopremie, wordt dit positieve verschil afzonderlijk belast tegen 30% plus gemeentelijke opcentiemen.

Bij overlijden

Anders dan bij de meeste 'lijfrenteproducten' blijft het kapitaal dat u in uw ING Lifelong Income-contract belegde en dat nog niet uitgekeerd werd, beschikbaar. Dat betekent dat bij uw overlijden de rentebetaling stopgezet wordt en dat het eventuele nog beschikbare kapitaal overgedragen wordt aan de in het contract of in de nalatenschap aangewezen begunstigde(n).
Als de som van het reservebedrag van het contract en de ontvangen rentes hoger is dan het bedrag van de eenmalige nettopremie, wordt dit positieve verschil afzonderlijk belast tegen 30% plus gemeentelijke opcentiemen. Het reservebedrag van het contract min de eventuele belasting is onderworpen aan successierechten.

*Wie is NN Insurance Belgium nv?

NN Insurance Belgium (vroeger ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerd bedrijf voor verzekeringen en beleggingsbeheer met een sterke verankering in Europa. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. Ze verleent aan ruim 15 miljoen cliënten pensioen-, verzekerings- en beleggingsdiensten evenals bankdiensten (enkel in Nederland).

NN logo

De simulator is momenteel niet beschikbaar. Maak een afspraak in uw ING-kantoor om uw gewaarborgd inkomen te berekenen.

Wettelijke bepalingen

ING Lifelong Income wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door:

Verzekeraar

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Verzekeringsbemiddelaar

ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

ING België nv (artikel 107 §3 van het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen van ING, afgekort 'BRVI') en NN Insurance Belgium nv verlenen geen beleggingsdiensten aan 'U.S. Persons'.