Pensioen

ING Life Pension Plan

Een Tak 21 levensverzekering ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv

ING Life Pension Plan is een Tak 21 levensverzekering naar Belgisch recht. Sparen voor je pensioen met een gegarandeerde interestvoet. Je bepaalt zelf je spaarbedrag en kan je fiscale aangifte optimaliseren.

 • Fiscaal voordelig

  Je spaart binnen het fiscaal stelsel van het langetermijnsparen. 

  Dat betekent dat je bij je belastingaangifte de premies van het voorbije jaar kan inbrengen en daarop tot 30% belastingvermindering (te verhogen met de gemeentebelastingen) kan krijgen.

 • Veilig sparen

  Het kapitaal is gewaarborgd en aan elke storting wordt een eigen vaste interestvoet toegekend die geldt tot de einddatum. 

 • Sparen op maat

  Je kiest zelf hoeveel je spaart en hoe je je stortingen spreidt over een jaar. Hou daarbij rekening met je persoonlijke situatie zodat je je belastingaangifte maximaal optimaliseert.

 • Looptijd

  Het contract heeft een looptijd van minstens tien jaar en de einddatum is je 65ste verjaardag of later.

 • Risico’s

  Wanneer de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is zijn verplichtingen tegenover verzekeringnemers na te komen of failliet is verklaard, is er een tussenkomst van het Garantiefonds voor financiële diensten waaronder een tussenkomst voor Tak 21 spaarverzekeringen. Deze is beperkt tot een maximum van 100.000 euro per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. 

  Voor het eventuele bedrag boven dit maximum wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Iedere Belgische rijksinwoner tussen 18 en 64 jaar die onderworpen is aan de Belgische personenbelasting kan een verzekering langetermijnsparen ING Life Pension Plan onderschrijven.

Het doel van deze spaarverzekering is om op een veilige manier een pensioenkapitaal op te bouwen binnen het fiscale stelsel van het langetermijnsparen.

Het contract heeft een looptijd van minstens tien jaar vanaf de inwerkingtreding en minstens tot de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer. 

De einddatum wordt vastgelegd in het verzekeringscontract. 

Het contract wordt automatisch vroegtijdig beëindigd bij een volledige afkoop of ingeval van overlijden.

Het rendement bestaat uit een gegarandeerde interestvoet aangevuld met een eventuele winstdeelname

 • Een gegarandeerde interestvoet

Aan elke storting wordt, na aftrek van 2% premietaks en 3,5% instapkosten, een eigen vaste interestvoet toegekend die geldt tot de einddatum van het contract.

Momenteel bedraagt deze 0,01%. Voor toekomstige premies kan deze verschillend zijn. 

De financiële infofiche bevat de meest actuele interestvoet (het document vindt u hierboven op de pagina in het gedeelte "Te lezen voor je begint te sparen"). 

Verzekeringnemers met een ING Life Pension Plan ontvangen jaarlijks van NN Insurance Belgium NV een overzicht waarop de stortingen en de toegekende interestvoeten vermeld staan.

 • Een mogelijke winstdeelname 

De winstdeelname varieert elk jaar en het is mogelijk dat er geen winstdeelname wordt toegekend.

De winstdeelname heeft betrekking op het voorbije jaar en hangt af de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv.

 • Het eerste jaar zijn er geen voorwaarden voor de mogelijke winstdeelname 
 • Daarna wordt een mogelijke winstdeelname enkel toegekend aan contracten waarin tijdens het voorbije jaar minstens 600 euro gestort werd of waarvoor reserve aan het einde van dat jaar minstens 5.000 euro bedraagt.

Het grootste risico van dit product is het faillissement van de verzekeringsmaatschappij, maar: 

 • De levensverzekeringscontracten vormen een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dat vermogen bij voorrang voorbehouden ter nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. 
 • Het product wordt ook beschermd door het Garantiefonds voor financiële diensten (KB van 14/11/2008). De bescherming is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten en bovendien tot een bedrag van 100.000 euro voor het geheel van de beschermde contracten gesloten door eenzelfde verzekeringnemer bij NN Insurance Belgium nv
 • Voor het eventuele bedrag boven dit maximum wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.
 • Instapkosten: 3,5% op elke gestorte premie (na afhouding van de premietaks).
 • Afkoopkosten*: 5%, dagelijks degressief berekend gedurende de laatste 5 jaar van het contract.

*: zie sectie over fiscale regels

 • De premie bedraagt minstens 50 euro per maand of 600 euro per jaar.
 • Het maximum bedrag bedraagt 2.350 euro (inkomstenjaar 2022). Dit maximum bedrag is afhankelijk van het belastbaar inkomen van de klant, die zich hier best voorafgaandelijk over informeert.

ING Life Pension Plan geeft recht op een mogelijke belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen.

Deze fiscale regelgeving is van toepassing voor niet-professionele fiscale inwoners van België (of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte) en kan in de toekomst wijzigen.

De fiscale behandeling hangt samen met de individuele situatie van elke klant, waaronder de noodzaak om voldoende belastbaar inkomen te hebben om een belastingvermindering te verkrijgen.

Ook de kapitaalaflossingen en interesten van hypothecaire leningen, de premies van de schuldsaldoverzekering en de premies van andere individuele levensverzekeringen kunnen in aanmerking komen voor een belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen (behoudens toepassing van de regionale fiscaliteit). 

Hierdoor kan het zijn dat het maximum bedrag dat kan opgenomen worden in de belastingaangifte reeds bereikt is en geen belastingvermindering meer kan worden verkregen voor stortingen in ING Life Pension Plan.

Op basis van de huidige belastingwetgeving zijn de volgende algemene regels van toepassing:

1. Met betrekking tot de stortingen:

 • op iedere storting wordt een premietaks van 2% aangerekend. 
 • de verzekeringnemer kan voor de gestorte premies een mogelijke belastingvermindering genieten in het kader van het langetermijnsparen. De mogelijke belastingvermindering wordt berekend tegen een vaste aanslagvoet van 30% (te verhogen met gemeentebelastingen). NN Insurance Belgium nv bezorgt ieder jaar een fiscaal attest met vermelding van de gestorte premies. 

2. Met betrekking tot uitkeringen vanuit het contract:

Op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer of, indien het contract wordt onderschreven vanaf 55 jarige leeftijd, op de 10de verjaardag van het contract, wordt een anticipatieve heffing op langetermijnsparen van 10% ingehouden op de spaarreserve. De eventueel verworven winstdeelname is onbelast. 

Deze heffing heeft een bevrijdend karakter: op de eindvervaldag is het kapitaal vrijgesteld van belasting. 

Stortingen die nog uitgevoerd worden na de toepassing van de anticipatieve heffing komen nog in aanmerking voor belastingvermindering en worden niet meer belast op de einddatum.

 • Bij een afkoop vóór de toepassing van de anticipatieve heffing gebeurt de taxatie via de personenbelasting en bedraagt de taks 33%, te vermeerderen met de aanvullende gemeentebelasting. 
 • Bij overlijden vóór de toepassing van de anticipatieve heffing gebeurt de taxatie via de personenbelasting en bedraagt de taks 10%, te vermeerderen met de aanvullende gemeentebelasting.

Bij overlijden zijn successierechten verschuldigd.

Het volledige overzicht van de fiscaliteit is opgenomen in de financiële informatiefiche over levensverzekeringen: ING Life Pension Plan (pdf).

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later wijzigen.

Dit kan via ING Home’Bank of via de kantoren.

Ieder jaar bezorgt NN Insurance Belgium nv aan de verzekeringnemer een jaarlijks overzicht waarbij ook de waarde van het contract op 31 december van het voorbije jaar vermeld wordt.

De verzekeringnemers ontvangen jaarlijks eveneens een attest (281.60) met de stortingen die ze het voorbije jaar uitgevoerd hebben. Dit attest moet bewaard worden om het te kunnen voorleggen aan de fiscale administratie indien deze dit vraagt.

NN Insurance Belgium nv (eerder ING Life Belgium nv) is een verzekeringsmaatschappij van de NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerde verzekerings- en beleggingsbeheermaatschappij met een sterke Europese verankering. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. NN Group biedt haar meer dan 15 miljoen klanten diensten op het vlak van pensioenen, verzekeringen en beleggingsbeheer. In Nederland biedt ze ook bankdiensten aan. 

 • Bij klachten kunt u zich wenden tot ING. Neem contact Online: www.ing.be/klachten, of bel ons op +32 2 464 60 01, of per post: ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

ING Life Pension Plan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar en wederzijds akkoord) door:

 • Verzekeraar:

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

 • Verzekeringsbemiddelaar:

ING België nv – Bank - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – Rekening: 310-9156027-89 - IBAN: BE45 3109 1560 2789 – www.ing.be.

Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij FSMA onder het codenummer 0403.200.393.

ING België nv (artikel 107 §3 van het bijzonder reglement voor verrichtingen in financiële instrumenten en spaar- en beleggingsverzekeringen van ING, afgekort 'BRVI' ) en NN Insurance Belgium nv verlenen geen diensten van verzekeringsdistributie betreffende spaar- en beleggingsverzekeringen aan US Persons.​