Pensioenspaarverzekering met gegarandeerde rentevoet

ING Life Star Plan

 • Pensioenspaarverzekering

 • Gegarandeerde interest

 • Belastingvoordeel


Profiteer van een gegarandeerde intrestvoet en een belastingvermindering voor uw pensioenspaarplan.


Neem voordat u intekent de volgende documenten door:

U vindt die documenten gratis in uw ING-kantoor en op deze website. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Spaardoel:

ING Life Star Plan, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv*, is een tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht die een spaarcomponent bevat (spaarverzekering) en bedoeld is om in uw eigen tempo en op een veilige manier een pensioenkapitaal op te bouwen en een belastingvermindering tot 288 euro te genieten (voor inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018).

Rendement

Het rendement bestaat uit gegarandeerde interest, aangevuld met een eventuele winstdeelname:

 • De gegarandeerde interestvoet is van toepassing op de gestorte nettopremie en is voor die premie gewaarborgd over de volledige looptijd van het contract. Voor de toekomstige premies is de interestvoet niet gegarandeerd. Sinds 08/02/2017 bedraagt de gegarandeerde interestvoet 0.65% (zonder kosten en taksen). De interestvoet blijft geldig tot NN Insurance Belgium nv deze wijzigt. De cliënt zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht via zijn jaarstaten.
 • Het winstdeelname percentage varieert ieder jaar en kan niet worden gegarandeerd. De winstdeelname varieert naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van NN Insurance Belgium nv.
  • Het eerste jaar u ontvangt uw winstdeelname zonder specifieke voorwaarden.
  • De volgende jaren u ontvangt uw winstdeelname als u tijdens het betreffende jaar minstens 300 euro hebt gestort of als uw reserve aan het einde van dat jaar minstens 5.000 euro bedraagt.

Risico

Uw gestorte kapitaal en uw intresten zijn gewaarborgd. Het grootste risico van dit product is het faillissement van de verzekeringsmaatschappij. MAAR

 • De levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dat vermogen bij voorrang voorbehouden ter nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden.
 • Het product wordt ook beschermd door het 'Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen" (KB van 14/11/2008). De bescherming is beperkt tot de afkoopwaarde van de contracten en bovendien tot een bedrag van 100.000,00 euro voor het geheel van de beschermde contracten gesloten door eenzelfde verzekeringnemer bij NN Insurance Belgium nv. Adres van het Bijzonder Beschermingsfonds: Deposito- en consignatiekas, Kunstlaan 30, B-1040 Brussel.

Bedrag van de premie

U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u stort, met:

 • een minimum van 25 euro per maand of 300 euro per jaar,
 • een maximum van 960 euro (inkomstenjaar 2017 – aanslagjaar 2018).

Looptijd

Het contract heeft een looptijd van minstens tien jaar vanaf de inwerkingtreding. De in het verzekeringscontract vastgelegde einddatum is ten vroegste de datum waarop de verzekerde 65 jaar wordt.

Kosten

 • Instapkosten: 3% op elke gestorte premie.
 • Afkoopkosten: 5% (afnemend de laatste vijf jaar van het contract).

Tarieven vanaf 3/08/2016. Voordat de intekening plaatsvindt kunnen die kosten gewijzigd worden na voorafgaand bericht (via de informatiefiche).

Fiscale aspecten

Op basis van de huidige belastingwetgeving zijn de volgende regels van toepassing:

 • de stortingen zijn vrijgesteld van premietaks;
 • de verzekeringnemer kan voor de gestorte premies een belastingvermindering genieten in het kader van het pensioensparen;
 • u krijgt deze belastingvermindering voor alle stortingen tot 31 december van het jaar waarin u de leeftijd van 64 bereikt. Elk jaar in februari ontvangt u het fiscaal attest van uw ING Life Star Plan. U kunt dit attest ook downloaden in Home’Bank, net zoals een aantal andere fiscale attesten.
 • wanneer de verzekeringnemer 60 jaar** wordt, is in principe een anticipatieve heffing van 8% verschuldigd op de spaarreserve (exclusief winstdeelname). Deze heffing heeft een bevrijdend karakter en door de inning ervan is het kapitaal op de eindvervaldag dan ook vrijgesteld van elke andere belasting.
 • bij afkoop vóór de einddatum van het contract is naargelang de omstandigheden op de kapitalen een bedrijfsvoorheffing of de taks op het langetermijnsparen van 8,00% of 33,00%*** verschuldigd.
 • bij overlijden vóór 60 jaar, is op het kapitaal een bedrijfsvoorheffing van 8,08% van toepassing

Voor contracten met een reserve op 31 december 2014 wordt gedurende de jaren 2015 – 2019 elk jaar 1% van de taks vervroegd geïnd. De vervroegde inning wordt berekend op het bedrag van de reserve op 31 december 2014. Het bedrag van deze vervroegde inningen wordt later afgetrokken van de verschuldigde belastingen of taksen.

** Als het contract wordt aangegaan door een verzekeringnemer van 55 jaar of ouder, dan is de taks verschuldigd op de 10e verjaardag van het afsluiten van het contract.

*** 8,08% of 33,31% als het een bedrijfsvoorheffing betreft.

Dit belastingstelsel is van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt die in België woont.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan later worden gewijzigd.

Waarde van het contract (reserve)

Elk jaar ontvangt de verzekeringnemer van NN Insurance Belgium nv een jaarstaat met de waarde van zijn contract op 31 december van het vorige jaar.

Klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot ING – Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel of via email, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be) of voor verzekeringscontracten op de Ombudsdienst van de verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Geïnteresseerd in een pensioenspaarverzekering?

*Wie is NN Insurance Belgium nv?

NN Insurance Belgium (vroeger ING Life Belgium) is een verzekeringsmaatschappij van NN Group met een rijk verleden in België. NN Group is een beursgenoteerde verzekerings- en beleggingsbeheermaatschappij met een sterke Europese verankering. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. NN Group biedt haar meer dan 15 miljoen klanten producten en diensten op het vlak van pensioenen, verzekeringen en beleggingen. In Nederland biedt ze ook bankdiensten aan.

NN logo
​​​

Terug naar Pensioensparen