Pensioen

17 april 2018

ING Lifelong Income: gebruiksvoorwaarden van onze simulator

De informatie die u krijgt van onze simulator is louter informatief. Hier leest u de andere gebruiksvoorwaarden.

Enkel geldig op het moment van gebruik

De informatie die de simulator ING Lifelong Income u geeft is enkel geldig op het moment dat u de simulator gebruikt. Een simulatie houdt dus geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de wetgeving of reglementering zoals die van kracht is wanneer u de simulatie uitvoert.

Bovendien kunnen de gegevens op basis waarvan u de simulatie uitvoert, ongeacht of het om gegevens van ING België of van u gaat, veranderen tussen het moment van de simulatie en het moment waarop u een verzekeringscontract afsluit.

Voor iedereen

De informatie van de simulator is bestemd voor alle cliënten en houdt dus geen rekening met uw persoonlijke situatie. Omdat ze het resultaat is van een simulatie op basis van enerzijds gegevens die u aan ING België hebt verstrekt, en anders van onze objectieve hypotheses, kunt u uit de informatie enkel eenvoudige ramingen en beoordelingselementen halen.

Voor bijkomende informatie dient u onze gespecialiseerde gesprekspartners te raadplegen. Zij zullen wél met uw specifieke persoonlijke situatie rekening houden.

Niets verplicht

U mag de simulatie nooit beschouwen als een aanbod of een rechtstreekse en persoonlijke uitnodiging om een verzekering aan te gaan. Ze verbindt ING België, de betrokken verzekeringsmaatschappij (NN Insurance Belgium nv) en uzelf immers tot niets*.

U moet de informatie altijd beoordelen op basis van uw eigen situatie, rekening houdende met uw eigen financiële toestand en uw beleggingsdoelstellingen.

U kunt eventueel bij ons een gepersonaliseerd aanbod aanvragen. Deze aanvraag is onder voorbehoud van de goedkeuring van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij. Het staat u uiteraard vrij om het gepersonaliseerde aanbod dat u eventueel via ING België ontvangt, al dan niet te aanvaarden.

Verantwoordelijkheid

U blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor wat u met de informatie van de simulator doet en voor de gevolgen van uw beslissingen, behalve in geval van een zware of opzettelijke fout van ING België en onverminderd de geldende wetgeving.

*Deze simulatie houdt geen advies in over spaar-en beleggingsverzekeringen overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector.